home

ขทช.สงขลา ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรชำรุด สาย สข.4040

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรชำรุด สาย สข.4040 แยก ทล.4135- บรรจบ ทล.4145 อ.หาดใหญ่, คลองหอยโข่ง, สะเดา จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรไป-มา เดินทางด้วยความปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 20 ก.ค. 2561 11:30

ขทช.สงขลา ดำเนินการติดตั้งโคมไฟสัญญาณจราจร สาย สข.2006

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการติดตั้งโคมไฟสัญญาณจราจร สาย สข.2006 แยก ทล.42 -บ้านป่ากอ อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 20 ก.ค. 2561 11:15

ขทช.สงขลา ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรชำรุด สาย สข.1058

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรชำรุด สาย สข.1058 แยก ทล.4 -นิคมอุตสาหกรรมฉลุง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรไป-มา เดินทางด้วยความปลอดภัยตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 19 ก.ค. 2561 14:15

ขทช.สงขลา ดำเนินการติดตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงชนบท สาย สข.4040

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการติดตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงชนบท สาย สข.4040 แยกทล.4135 - บรรจบ ทล.4145 อ.หาดใหญ่, คลองหอยโข่ง, สะเดา จ.สงขลา เพื่อป้องกันรถบรรทุกน้ำหนักเกิน อันเป็นเหตุให้ถนนชำรุดเสียหาย  

วันที่ : 19 ก.ค. 2561 14:00

ขทช.สงขลา ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สข.2006

วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สข.2006 แยก ทล.42 -บ้านป่ากอ อ.เทพา จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 19 ก.ค. 2561 13:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ราคากลาง โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย สข.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง

คลิกที่นี่

logo
ราคากลาง โครงการฟื้นฟูเนื่องจากอุทกภัย ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 - บ้านสามอ่าง ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.190 กิโลเมตร

คลิกที่นี

logo
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการฟื้นฟูเนื่องจากอุทกภัย ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 - บ้านสามอ่าง ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.190 กิโลเมตร

คลิกที่นี่

logo
ร่าง ประกาศจังหวัดสงขลาประกวดราคาจ้าง โครงการฟื้นฟูเนื่องจากอุทกภัย ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 - บ้านสามอ่าง ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระะยทาง 1.190 กิโลเมตร

คลิกที่นี่

logo
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย สข.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง

คลิกที่นี่

logo
ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย สข.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง

คลิกที่นี่ โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย สข.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง

logo
ประกาศจังหวัดสงขลา ทำงาน โครงการฟื้นฟูเนื่องจากอุทกภัย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโตนดด้วน – บ้านท่าคุระ ตำบลกระแสสินธุ์/ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

คลิกที่นี่

logo
ประกาศจังหวัดสงขลา โครงการฟื้นฟูเนื่องจากอุทกภัย ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านทางควาย – บ้านคูวา ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระยะทาง 3.770 กิโลเมตร

คลิกที่นี่

logo
ประกาศจังหวัดสงขลา โครงการฟื้นฟูเนื่องจากอุทกภัย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเข็น – บ้านทุ่งสงวน ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร

คลิกที่นี่

logo
ประกาศจังหวัดสงขลา โครงการฟื้นฟูเนื่องจากอุทกภัย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายริมคลองมาบกำ หมู่ 4 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.610 กิโลเมตร

คลิกที่นี่

ข่าวทั้งหมด

หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมีนาคม 60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนเมษายน 60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม 60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน 60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม 60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกันยายน 60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนตุลาคม 60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนธันวาคม 60

รายงานงบทลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมกราคม 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดืือนประจำเดือนมีนาคม 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนเมษายน 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน 61

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

หน้าแรก