home

ขทช.สงขลา ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรชำรุด สาย สข.2004

วันที่ 6 กันยายน 2561 แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรชำรุด สาย สข.2004 แยก ทล.43 -เขตเทศบาลสงขลา อ.เทพา,จะนะ,เมือง จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรไป-มา เดินทางด้วยความปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 06 ก.ย. 2561 14:45

ขทช.สงขลา ดำเนินการติดตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงชนบท สาย สข.3068

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการติดตั้งด่านชั่งน้ำหนักยานพาหนะเคลื่อนที่บนถนนทางหลวงชนบท สาย สข.3068 แยก ทล.408 -โรงเรียนวัดท้ายยอ อ.สทิงพระ จ.สงขลา เพื่อป้องกันรถบรรทุกน้ำหนักเกิน อันเป็นเหตุให้ถนนชำรุดเสียหาย  

วันที่ : 31 ส.ค. 2561 12:00

ขทช.สงขลา ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สข.4014

วันที่ 31 สิงหาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ขทช.สงขลา ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง สาย สข.4014 แยก ทล.4111 -บ้านบ่อทราย อ.ควนเนียง, สิงหนคร จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความปลอดภัย ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 31 ส.ค. 2561 10:00

ขทช.สงขลา ดำเนินการทาสีเสาป้ายแนะนำเส้นทาง สาย สข.3005

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการทาสีเสาป้ายแนะนำเส้นทาง สาย สข.3005 แยก ทล.407 -บ้านทุ่งหวัง อ.เมือง, หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความมั่นใจ ไม่หลง ตามนโยบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 14:00

ขทช.สงขลา ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรชำรุด สาย สข.2004

วันที่ 29 สิงหาคม 2561 แขวงทางหลวงชนบทสงขลา ดำเนินการซ่อมแซมผิวจราจรชำรุด สาย สข.2004 แยก ทล.43 -เขตเทศบาลสงขลา อ.เทพา,จะนะ,เมือง จ.สงขลา เพื่อให้ประชาชนผู้สัญจรไป-มา เดินทางด้วยความปลอดภัยตามนโนบายกรมทางหลวงชนบท  

วันที่ : 29 ส.ค. 2561 13:45

ข่าวทั้งหมด
logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการฟื้นฟูเนื่องจากอุทกภัย ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 - บ้านสามอ่าง ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา ระยะทาง 1.190 กม.

คลิกที่นี่

logo
ราคากลาง โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย สข.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง

คลิกที่นี่

logo
ราคากลาง โครงการฟื้นฟูเนื่องจากอุทกภัย ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 - บ้านสามอ่าง ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.190 กิโลเมตร

คลิกที่นี

logo
ประกาศประกวดราคาจ้าง โครงการฟื้นฟูเนื่องจากอุทกภัย ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 - บ้านสามอ่าง ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.190 กิโลเมตร

คลิกที่นี่

logo
ร่าง ประกาศจังหวัดสงขลาประกวดราคาจ้าง โครงการฟื้นฟูเนื่องจากอุทกภัย ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1 - บ้านสามอ่าง ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระะยทาง 1.190 กิโลเมตร

คลิกที่นี่

logo
ประกาศเชิญชวนประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย สข.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง

คลิกที่นี่

logo
ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย สข.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง

คลิกที่นี่ โครงการซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจากเหตุภัยพิบัติ สาย สข.1059 แยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 1 แห่ง

logo
ประกาศจังหวัดสงขลา ทำงาน โครงการฟื้นฟูเนื่องจากอุทกภัย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโตนดด้วน – บ้านท่าคุระ ตำบลกระแสสินธุ์/ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 3.000 กิโลเมตร

คลิกที่นี่

logo
ประกาศจังหวัดสงขลา โครงการฟื้นฟูเนื่องจากอุทกภัย ซ่อมสร้างผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านทางควาย – บ้านคูวา ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระยะทาง 3.770 กิโลเมตร

คลิกที่นี่

logo
ประกาศจังหวัดสงขลา โครงการฟื้นฟูเนื่องจากอุทกภัย ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านท่าเข็น – บ้านทุ่งสงวน ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ระยะทาง 2.200 กิโลเมตร

คลิกที่นี่

ข่าวทั้งหมด

หน้า

logo
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย สข.4034 แยกทางหลวงหมายเลข 4145 - บ้านโคกม่วง อ.สะเดา,คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ระยะทาง 2.000 กิโลเมตร ด้วยวิธี(e-bidding)

คลิกที่นี่ ปปช. ปร.4 ปร.5  

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 19:02

logo
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 4 - บ้านบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 4.610 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่นี่ ปปช. ปร.4 ปร.5  

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 18:56

logo
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข 407 - บ้านแขยง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ระยะทาง 4.500 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คลิกที่นี่ ปปช. ปร.4 ปร.5  

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 18:32

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุงแก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สาย สข.๓๐๑๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ - เขตเทศบาลพะตง อำเภอจะนะ,หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ แห่ง (ผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต) โดยวิธีคัดเลือก

คลิกที่นี่

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 18:10

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัยและปรับปรุง แก้ไขบริเวณเสี่ยงอันตราย สาย สข.๒๐๐๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๓ - เขตเทศบาลสงขลา อ.เทพา,จะนะ จ.สงขลา จำนวน ๑ แห่ง (ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต)โดยวิธีคัดเลือก

คลิกที่นี่่

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 18:07

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัย ทางแยกและ จุดต่อเชื่อม สาย สข.๓๐๖๓ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ - บ้านลาแล อำเภอนาทวี,สะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา จำนวน ๑ แห่ง (ผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต) โดยวิธีคัดเลือก

คลิกที่นี่

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 18:00

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการอำนวยความปลอดภัย ทางแยกและจุดต่อเชื่อมสาย สข.๓๐๑๙ แยกทางหลวงหมายเลข ๔๐๘ - เขตเทศบาลพะตง อ.จะนะ,หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน ๑ แห่ง (ผิวทางพาราแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) โดยวิธีคัดเลือก

คลิกที่นี่

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 17:53

logo
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๔๓ - บ้านตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ระยะทาง ๒.๕๐๐ กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก

คลิกที่นี่

วันที่ : 17 ก.ย. 2561 17:42

logo
ประกาศจังหวัดสงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย แยกทางหลวงชนบท สข.2017 บ้านตลิ่งชัน - บรรจบโรงแยกก๊าซ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.900 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก

คลิกที่นี่

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 17:44

logo
ประกาศจังหวัดสงขลา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สาย ร.5 แยกบ้านบางพังกา - เขาน้อย อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ระยะทาง 1.600 กิโลเมตร โดยวิธีคัดเลือก

คลิกที่นี่

วันที่ : 14 ก.ย. 2561 17:41

ข่าวทั้งหมด

หน้า

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมีนาคม 60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนเมษายน 60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม 60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน 60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม 60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกันยายน 60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนตุลาคม 60

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนธันวาคม 60

รายงานงบทลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมกราคม 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์ 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดืือนประจำเดือนมีนาคม 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนเมษายน 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนพฤษภาคม 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนมิถุนายน 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนกรกฎาคม 61

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนประจำเดือนสิงหาคม 61

ข่าวฝึกอบรม
อินทราเน๊ต

 

หน้าแรก